INFOTEKA
AGDKOMPUTERYRTV
Chłodziarko-zamrażarki(417)
Czajniki(142)
Kuchenki Mikrofalowe(156)
Kuchnie(293)
Odkurzacze(279)
Okapy(325)
Piekarniki(306)
Płyty(371)
Pralki(386)
Zamrażarki(107)
Zmywarki(435)
Żelazka(98)
Karty graficzne(144)
Karty muzyczne(2)
Płyty główne(18)
Kamery internetowe(57)
Klawiatury(73)
Monitory LCD(160)
Myszy(136)
Słuchawki(53)
Aparaty cyfrowe(179)
Kamery cyfrowe(65)
TV CRT (tradycyjne)(24)
TV LCD (ciekłokrystaliczne)(24)
TV PDP (plazmowe)(14)
TV TP (projekcyjne)(8)
Odtwarzacze przenośne(20)
Odtwarzacze samochodowe(23)

Reklamacja i sprzedaż wyrobów

Brak pośpiechu zdecydowanie jest przydatny przy zawieraniu każdej umowy, w tym umowy sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli mamy wątpliwości, co do tego, czy zakupiona przez nas rzecz w trakcie użytkowania spełni nasze oczekiwania, należy w pierwszej kolejności upewnić się, czy istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru z powrotem do sklepu, natomiast bardzo często placówki handlowe stosują dobrowolne, wewnętrzne regulacje, na podstawie których konsument może zwrócić towar do sklepu w ciągu kilku dni od momentu nabycia.
Jeżeli takiej możliwości nie ma, to należy próbować negocjować ze sprzedawcą zawarcie tzw. umowy na próbę, na podstawie art. 592 Kodeksu cywilnego.
„Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin. Jeżeli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego przez strony lub wyznaczonego przez sprzedawcę terminu, uważa się, że uznał przedmiot sprzedaży za dobry."
Nie zawsze radość z powodu dokonanego zakupu trwa wiecznie. Jeżeli wymarzony i zakupiony przez nas towar zaczyna wykazywać „walory”, o których nie było mowy w instrukcji obsługi przed upływem dwóch lat od momentu nabycia towaru - należy pomyśleć o reklamacji.
Najczęściej mamy możliwość skorzystania z dwóch niezależnych od siebie uprawnień: z roszczenia na podstawie ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz z gwarancji. Należy pamiętać, że korzystanie z gwarancji nie ogranicza i nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnienia w ramach sprzedaży konsumenckiej.
Gwarancja (w odróżnieniu od odpowiedzialności sprzedawcy w ramach sprzedaży konsumenckiej) nie ma charakteru obligatoryjnego, co oznacza, że w praktyce może jej po prostu nie być. Jest to dobrowolne oświadczenie gwaranta, którym najczęściej jest producent. Termin trwania gwarancji, zakres, terminy napraw i inne postanowienia zależą wyłącznie od woli gwaranta.
Uprawnieniem pewnym, wynikającym z ustawy jest możliwość wniesienia reklamacji do sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Podstawy prawne oraz sposób złożenia takiej reklamacji przedstawiamy poniżej.
Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).
Sprzedaż konsumencka to dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Rzecz będąca przedmiotem świadczenia została nazwana towarem konsumpcyjnym. Istotą sprzedaży konsumenckiej jest to, że w sposób wyczerpujący została uregulowana odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do konsumenta, a regulacja ta jest odmienna niż zamieszczona w art. 556-581 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady i gwarancja). Z tego powodu wskazane przepisy Kodeksu zostały wyłączone i do sprzedaży konsumenckiej ich się nie stosuje.
W miejsce instytucji rękojmi za wady fizyczne rzeczy została wprowadzona odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W świetle tejże ustawy sprzedawca ponosi względem konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (towarem konsumpcyjnym nazywamy rzecz będącą przedmiotem sprzedaży). W tym pojęciu mieścić się będą zarówno sytuacje, gdy towar jest uszkodzony, wydany został w stanie niekompletnym, ale również niezgodny z umową będzie towar, którego nie da się użyć w sposób normalny. Termin odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową wynosi 2 lata. Sprzedawca odpowiada względem kupującego tylko w sytuacji, gdy niezgodność towaru została zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wystąpienia niezgodności, a przed końcem 2 lat od wydania towaru. Termin biegnie na nowo z chwilą wymiany towaru.
Jeżeli sprzedawca zawiadomiony o niezgodności towaru z umową (reklamacje najlepiej sporządzać w formie pisemnej) nie ustosunkował się do żądania kupującego określonego w art.8 ust. 1 (bezpłatna naprawa lub wymiana) w terminie 14 dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.
W praktyce obrotu sprzedawca nie może odsyłać konsumenta do producenta, hurtownika, importera, ponieważ sam odpowiada za rozstrzygnięcie zgłoszonej reklamacji. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie określa terminu naprawy rzeczy w ramach odpowiedzialności sprzedawcy. Art.8 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że (...) Przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
W sytuacji, gdy sprzedawca nie może naprawić towaru oraz nie może wymienić go z uwagi np. na brak towaru w sklepie, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem wpłaconej należności.
W celu uzyskania porady w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów, indywidualni konsumenci mogą zwracać się o pomoc do Oddziału Federacji Konsumentów właściwego miejscowo. Do zadań i uprawnień Oddziałów Federacji należy m.in. udzielanie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w sprawach konsumenckich. Adresy znajdzie na stronie internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.